مناقصه-مزایده

جدول مناقصات و مزایدات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

ردیف

موضوع مناقصه / مزایده

عنوان مدرک

تاریخ اعتبار

فایل های پیوست

1

عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان های غیر صنعتی تولید متانول ( فاز اول احداث ساختمان های کارگاه و آتش نشانی) آگهی فراخوان عمومی 1399/12/13

فایل اول

فایل دوم

2

3

4