مناقصه-مزایده

جدول مناقصات و مزایدات شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

ردیف

موضوع مناقصه / مزایده

عنوان مدرک

تاریخ اعتبار

فایل های پیوست

1

 مناقصه طراحی و اجرای ساختمان دو طبقه COLD ROOM  واقع در انبار مرکزی شرکت کیمیای پارس خاورمیانه آگهی فراخوان عمومی  1400/04/12 فایل اول

فایل دوم

2

3

4