انتصاب رئیس جدید حقوقی و قراردادها شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، عباس دولتی زاده مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، طی حکمی با توجه به شایستگی، تعهد و تجارب مفید، آقای جواد پیشاهنگ را به عنوان رئیس حقوقی و قراردادها شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه منصوب نمودند و همچنین از زحمات بهرام وکیلی در دوره تصدی تجلیل به عمل آورند و ایشان را با توجه به تجربیات و توانمندی های لازم به عنوان مشاور خود در امور حقوقی و قراردادها منصوب نمودند.