بازدید مهندس بساق زاده مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

گزارش تصویری: بازدید مهندس بساق زاده مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه